Warunki przyznania medalu im. Józefa Morozewicza


Medal Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego przyznawany jest za szczególne zasługi poniesione na rzecz rozwoju nauk mineralogicznych.

Medalowi patronuje Józef Morozewicz (1865-1941), wybitny polski petrograf  i mineralog, organizator instytucji naukowych , nauczyciel akademicki.

 

Uprzejmie informujemy, że medal przyznawany jest w następujących przypadkach:

1. Medal może być przyznany osobie o znaczącym dorobku naukowym lub organizacyjnym mającym istotne znaczenie dla rozwoju nauk mineralogicznych.

2. Medal może być przyznany nie częściej niż raz w roku obywatelowi polskiemu lub obcokrajowcowi.

3. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje członkom Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego do końca września danego roku. W 2020 roku termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia.

4. Zgłaszający powinien przedstawić swój wniosek w formie pisemnej Prezesowi PTMin dołączając np. spis publikacji, opis odkrycia, rodzaj i znaczenie prac organizacyjnych.

5. Wnioski rozpatruje Kapituła, w skład której wchodzą: Prezes i byli Prezesi Towarzystwa.

6. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie trzech miesięcy od terminu zgłoszenia, a wnioskodawca poinformowany o decyzji.

7. Medal może być wręczony podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, podczas innego wydarzenia, w którym bierze udział znaczna ilość członków Towarzystwa (np. Zjazd PTMin) lub ważnej konferencji międzynarodowej

Medal-1aMedal-1b