statute of Mineralogical Society of Poland


We apologize for inconvenience but the statutee is avaliable only in polish language version.


I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwą "Mineralogical Society of Poland".
§ 2. działalność towarzystwa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Siedzibą MANAGEMENT BOARD głównego jest m. Cracow.
§ 4. Towarzystwo ma prawo zakładania branchów na zasadach obowiązujących przepisów prawnych.
§ 5. Towarzystwo ma osobowość prawną.
§ 6. Towarzystwo ma własną pieczęć podłużną z napisem "Mineralogical Society of Poland" i adresem.
§ 7. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogłu członków.

II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8. Celem towarzystwa jest:
a) popieranie rozwoju nauk mineralogicznych,
b) krzewienie ich pośród społeczeństwa.
§ 9. Dla osiągnięcia celów wskazanych w § 8 towarzystwo:
a) urządza posiedzenia naukowe,
b) organizuje publiczne odczyty, wykłady i kursy szkoleniowe,
c) organizuje zjazdy mineralogów,
d) bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez inne towarzystwa zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a zmierzające do rozwoju nauk mineralogicznych,
e) wydaje własne czasopisma naukowe oraz inne PUBLICATIONS,
f) zakłada biblioteki i zbiory,
g) przyznaje nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie nauk mineralogicznych i ich zastosowań wg zasad określonych w odrębnych regulaminach,
h) udziela informacji fachowych z zakresu nauk mineralogicznych władzom państwowym zgodnie z zasadami określonymi przez MANAGEMENT BOARD główny towarzystwa oraz wszelkim zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym.
i) prowadzi inne działania pożyteczne dla realizacji celów określonych w § 8.

III. MEMBERS, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10. MEMBERS towarzystwa dzielą sią na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11. Członkiem zwyczajnym towarzystwa może zostać każda osoba o nieposzlakowanej opinii pracująca naukowo lub zawodowo w dziedzinie mineralogii lub też interesująca się postępami nauk mineralogicznych. O przyjęciu do towarzystwa członka zwyczajnego decyduje MANAGEMENT BOARD główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członków zwyczajnych. Od negatywnej uchwały MANAGEMENT BOARD przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do walnego zgromadzenia.
§ 12. Członkom zwyczajnym przysługują prawa członkowskie z chwilą wpłacenia składki.
§ 13. Członkiem wspierającym towarzystwo może zostać za zgodą MANAGEMENT BOARD każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje trwałą pomoc finansową dla towarzystwa w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie.
§ 14. Na członków honorowych towarzystwa mogą być powoływani zarówno obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemcy, którzy wnieśli wybitny wkład w dziedzinie nauki mineralogicznych i pokrewnych oraz wyświadczyli szczególne zasługi towarzystwu. Wniosek o przyznanie godności członka honorowego, po podpisaniu przynajmniej przez 25 członków zwyczajnych, winien być wręczony MANAGEMENT BOARDowi głównemu na 3 miesiące przed terminem walnego zgromadzenia. MEMBERS towarzystwa są informowani o tych propozycjach w sposób ustalony przez MANAGEMENT BOARD główny. Powoływanie członków honorowych odbywa się bez dyskusji na walnym zgromadzeniu drogą głosowania tajnego.
§ 15.Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
a) opłacenie składki rocznej w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie,
b) czynny uczestnictwo w pracach towarzystwa w zakresie wyszczególnionym w § 8 i 9.
§ 16. Członkom honorowym oraz członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, jednakże nie ciążą na nich żadne obowiązki; ich nazwiska figurują na liście członków towarzystwa.
§ 17. Wszystkim członkom towarzystwa przysługuje prawo:
a) czynnego uczestnictwa w jego posiedzeniach naukowych,
b) korzystania z odczytów, zbiorów, bibliotek i pracowni,
c) otrzymywania sprawozda§ z posiedzeń i czynności MANAGEMENT BOARD,
d) otrzymywania czasopism oraz innych wydawnictw towarzystwa na warunkach określonych przez MANAGEMENT BOARD.
§ 18. Udział w walnym zgromadzeniu, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do MANAGEMENT BOARD głównego oraz MANAGEMENT BOARDów branchów lokalnych, a także prawo przedstawiania wniosków MANAGEMENT BOARDowi i walnemu zgromadzeniu przysługuje tylko członkom zwyczajnym i honorowym towarzystwa.
§ 19. Wszystkie spory wynikłe między członkami na tle stosunków towarzystwa rozstrzyga bezapelacyjnie sąd polubowny, wybrany przez strony spośród członków MANAGEMENT BOARD.
§ 20. Utrata członkostwa następuje w trybie uchwały MANAGEMENT BOARD głównego z powodu:
a) zalegania w opłacie składek; MANAGEMENT BOARD może skreślić członków zalegających dłużej niż rok; pragnący ponownie wstąpić do towarzystwa powinni zawiadomić o tym piśmiennie MANAGEMENT BOARD, uiszczając równocześnie zaległe składki;
b) działania na szkodę towarzystwa;
c) dopuszczania się czynów hańbiących.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 21. MEMBERS władz towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 22. władzami towarzystwa są:
a) walne zgromadzenie,
b) zjazd delegatów MANAGEMENT BOARDów lokalnych,
c) MANAGEMENT BOARD główny,
d) komisja kontrolująca,
e) MANAGEMENT BOARDy branchów lokalnych.
§ 23. Walne zgromadzenia członków bywają zwyczajne i nadzwyczajne; tak jedne, jak i drugie zwołuje MANAGEMENT BOARD główny. Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się raz na rok w terminie ustalonym przez regulamin, nadzwyczajne może MANAGEMENT BOARD zwołać w każdej chwili. Nadto jest obowiązany zwołać w ciągu 4 tygodni nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeśli tego zażąda przynajmniej 25 członków zwyczajnych lub komisja kontrolująca. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia MANAGEMENT BOARD zawiadamia członków przynajmniej 2 tygodnie wcześniej.
§ 24. Do zadań walnego zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań MANAGEMENT BOARD głównego i komisji kontrolującej z czynności towarzystwa za rok ubiegły oraz budżetu dochodów i wydatków na rok bieżący,
b) uchwały w przedmiocie nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości towarzystwa,
c) uchwalenie wniosków wniesionych przez MANAGEMENT BOARD główny,
d) wybór prezesa, wiceprezesów oraz pozostałych członków MANAGEMENT BOARD głównego,
e) wybór członków komisji kontrolującej,
f) mianowanie członków honorowych,
g) uchwalanie zmian w statucie towarzystwa,
h) decydowanie w sprawie rozwiązania towarzystwa oraz rozporządzanie jego majątkiem.
§ 25. Walne zgromadzenie może powziąć uchwały obowiązujące tylko w sprawach postawionych na porządku obrad. Wnioski przedłużone MANAGEMENT BOARDowi przynajmniej przez 10 członków zwyczajnych, a podane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, MANAGEMENT BOARD powinien umieścić na porządku dziennym walnego zgromadzenia. Porządek obrad może być uzupełniony podczas walnego zgromadzenia zwykłą większością głosów na wniosek każdego z obecnych członków towarzystwa.
§ 26. Walne zgromadzenie władne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/5 części wszystkich członków zwyczajnych zamieszkałych w obrębie działalności branchów, w których odbywa się walne zgromadzenie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących zmian statuteu i rozwiązania się towarzystwa. W tych przypadkach niezbędna jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 części wszystkich członków zwyczajnych zamieszkałych w obrębie działalności branchu, w którym odbywa się walne zgromadzenie. Na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym przewodniczy osoba wybrana na wniosek MANAGEMENT BOARD głównego przez obecnych członków. Funkcję przewodniczącego zgromadzenia sprawozdawczego może pełnić prezes MANAGEMENT BOARD głównego. Treść uchwał walnego zgromadzenia protokołuje osoba powołana przez przewodniczącego zgromadzenia, a zgodność tego protokołu uwierzytelnia swym podpisem Head zgromadzenia i sekretarz.
§ 27. MANAGEMENT BOARD główny zwołuje przynajmniej raz do roku przed zwyczajnym zebraniem zjazd delegatów MANAGEMENT BOARDów branchów lokalnych, których wybiera się na zasadach określonych przez specjalny regulamin, a to w celu omówienia wspólnie z MANAGEMENT BOARDem głównym ogólnych spraw towarzystwa, rozpatrzenia wniosków branchów lokalnych, ułożenia listy kandydatów proponowanych na członków MANAGEMENT BOARD głównego, przygotowania projektów rezolucji na walne zgromadzenie. branchy wysyłają na walne zgromadzenie delegatów w stosunku 1 do 20 członków branchu.
§ 28. Sprawami towarzystwa kieruje MANAGEMENT BOARD główny wybierany na dwa lata spośród członków zwyczajnych i składający się z 11 członków, w tej liczbie przynajmniej 5 miejscowych. W skład MANAGEMENT BOARD wchodzi jeden prezes, dwaj wiceprezesi, dwaj sekretarze, jeden TREASURER, jeden LIBRARIAN oraz czterech członków bez określonych funkcji. Nadto przysługuje prawo brania udziału w pracach MANAGEMENT BOARD głównego z głosem decydującym byłym prezesom towarzystwa, aktualnym Headm branchów lokalnych, Headm poszczególnych sekcji towarzystwa oraz redaktorom czasopism będących organami towarzystwa po jednym od każdego czasopisma.
§ 29. Prezes MANAGEMENT BOARD głównego może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. W przypadku wyboru prezesa spoza siedziby MANAGEMENT BOARD głównego, tj. spoza Krakowa, jeden z sekretarzy powinien być również wybrany z branchu reprezentowanego przez prezesa. W tym przypadku jeden z wiceprezesów i drugi z sekretarzy są wybierani spośród członków towarzystwa reprezentujących ośrodek krakowski. Wiceprezes ten sprawuje równocześnie funkcję MANAGEMENT BOARDzającego ośrodkiem krakowskim.
§ 30. Posiedzenia MANAGEMENT BOARD głównego zwołuje i prowadzi prezes lub w jego zastępstwie jeden z wice-prezesów. Zawiadomienia zwołujące posiedzenia MANAGEMENT BOARD i podające przedmiot ich obrad powinny być doręczone członkom co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem. Na pisemne żądanie przynajmniej 4 członków MANAGEMENT BOARD prezes powinien zwołać posiedzenie MANAGEMENT BOARD najdalej w ciągu 14 dni. Posiedzenia MANAGEMENT BOARD są prawomocne, gdy uczestniczy w nich przynajmniej 5 członków. Decyzje MANAGEMENT BOARD zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Wyciągi z protokołów z posiedzeń mogą być podawane przez MANAGEMENT BOARD główny do wiadomo­ści ogółu członków towarzystwa.
§ 31. MANAGEMENT BOARD główny załatwia sprawy bieżące towarzystwa, w szczególności zaś do jego zadań należy:
a) prowadzenie listy członków;
b) przyjmowanie według regulaminu uchwalonego przez walne zgromadzenie nowych członków oraz wykreślanie zalegających w opłacie składek;
c) zatwierdzenie regulaminów sekcji towarzystwa.
§ 32. Prezes MANAGEMENT BOARD głównego lub zastępujący go wiceprezes reprezentuje towarzystwo na zewnątrz i podpisuje korespondencję wraz z jednym z sekretarzy.
§ 33. Wszelkimi funduszami towarzystwa dysponują prezes lub zastępujący go wiceprezes za wspólnym podpisem z głównym księgowym towarzystwa lub osobą zastępującą go.
§ 34. Wszelkie umowy i kontrakty, nie wyłączając hipotecznych, jak również pełnomocnictwa tudzież asygnacje na wydatki podpisuje prezes lub zastępujący go wiceprezes i jeden z sekretarzy. Czeki na rachunek bieżący podpisują 2 osoby upoważnione przez MANAGEMENT BOARD główny. Do odbierania z poczty pieniędzy, posyłek i wszelkiego rodzaju korespondencji dostateczny jest podpis jednego z sekretarzy z odciskiem pieczęci towarzystwa.
§ 35. Komisję kontrolującą złożoną z 3 członków towarzystwa wybiera walne zgromadzenie na przeciąg 2 lat. Obowiązkiem tej komisji jest:
a) badanie działalności statuteowo-organizacyjnej i finansowo-gospodarczej towarzystwa,
b) sprawdzenie przynajmniej raz na rok ksiąg i rachunków towarzystwa; obrotów i stanu kasy oraz inwentarzy biblioteki towarzystwa,
c) sprawdzenie zamknięć rachunkowych oraz przedstawia nie walnemu zgromadzeniu sprawozdań i wniosków.
§ 36. Zadaniem branchów lokalnych towarzystwa jest objęcie zadań i celów towarzystwa w pewnym terytorialnie ograniczonym okręgu. Stanowią one nieodłączne części towarzystwa i mogą powstać za zgodą MANAGEMENT BOARD głównego na piśmienne żądanie przynajmniej 10 członków zwyczajnych zamieszkałych w danej miejscowości.
§ 37. Z chwilą powstania branchu lokalnego jego członkami stają się wszyscy MEMBERS towarzystwa zamieszkali w danym okręgu terytorialnym.
§ 38. branchy lokalne uchwalają dla siebie w granicach zakreślonych statuteem towarzystwa regulaminy czynności wewnętrznych każdorazowo zatwierdzane przez MANAGEMENT BOARD główny towarzystwa. Działalność branchów podlega kontroli MANAGEMENT BOARD głównego.
§ 39. Liczba członków MANAGEMENT BOARD branchów terenowych nie jest większa od liczby członków MANAGEMENT BOARD głównego.
§ 40. MEMBERS towarzystwa mogą, za zgodą MANAGEMENT BOARD głównego, łączyć się w sekcje w celu prowadzenia działów prac objętych programem działalności towarzystwa. Regulamin sekcji zatwierdza MANAGEMENT BOARD.
§ 41. Wszystkie wpływy towarzystwa kierowane są do MANAGEMENT BOARD głównego. Wydatki branchów lokalnych i sekcji finansowane są przez MANAGEMENT BOARD główny.

V. FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 42. Fundusze towarzystwa tworzą się:
a) ze składek członków,
b) z dochodów z własnych przedsięwzięć,
c) z dobrowolnych ofiar, subsydiów i dotacji,
d) z darowizn i zapisów,
e) z dochodów z własnego majątku.
§ 43. MANAGEMENT BOARD towarzystwa prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zwyczajami.
§ 44. Wszelkie postanowienia władz towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

VI. ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 45. W razie rozwiązania towarzystwa majątek przechodzi na rzecz Polskiej Akademii Nauk.
§ 46. UchwaŁa walnego zgromadzenia w sprawie rozwiĄzania wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.