CONTESTS


2020 Laureates of contest for the best master thesis and doctoral thesis in mineralogy

Mgr inż. Maciej Jaranowski (AGH University of Science and Technology in Cracow) "Dystrybucja pierwiastków ziem rzadkich w strukturze fluorapatytu na wybranych przykładach naturalnych kryształów" Promotors: dr hab. Bartosz Budzyń, prof. ING PAN dr hab. Grzegorz Rzepa, prof. AGH Mgr inż. Anna Szreter (AGH University of Science and Technology w Krakowie) "Dehydroksylacja, rehydroksylacja i wymiana izotopowa w strukturach smektytów w obrazie spektroskopii w podczerwieni" Promotors: dr hab. inż. Arkadiusz Derkowski, prof. ING PAN prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

Dr Rafał Juroszek (University of Silesia) "Vein minerals from pyrometamorphic rocks of the Hatrurim Complex" Promotors: dr hab. Irina Galuskina, prof. UŚ dr Biljana Krüger (Uniwersytet w Innsbrucku)

Contest for the best master thesis in mineralogy, petrology and geochemistry

We would like to inform that Mineralogical Society of Poland announces XIX edycję dorocznego Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny mineralogii, petrologii i geochemii. Prawo zgłoszenia przysługuje Kierownikom jednostek, w których wykonywana była praca, Promotorom lub Magistrantom. Zgłoszenie (o ile Zgłaszającym nie jest Promotor) powinno zawierać informację, że Promotor wyraża zgodę na zgłoszenie pracy na konkurs oraz dwie recenzje (przedstawione do obrony pracy). Zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem pracy prosimy nadsyłać do dnia 10 listopada br. na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego al. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow Prosimy także o przesłanie w terminie do 10 listopada br. cyfrowej wersji abstraktu pracy na adres: ptmin@ptmin.pl Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Walnego Zgromadzenia Członków PTMin w grudniu br. Zwycięzca Konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową, a skrócona wersja nagrodzonej pracy (po recenzjach wydawniczych i przygotowaniu redakcyjnym) może być opublikowana w czasopiśmie Mineralogia. Promotor nagrodzonej pracy magisterskiej otrzyma dyplom. Informacja o autorze nagrodzonej pracy i jej promotorze przekazana zostanie Dziekanowi Wydziału, na którym praca została zrealizowana, jak również zostanie opublikowana w czasopismach Mineralogia i Elements. Regulamin

2020 Contest for the best doctoral thesis in mineralogy (mineralogy, petrology, geochemistry, appplied and environmental mineralogy and geochemistry)

We would like to inform that Mineralogical Society of Poland announces next edition of dorocznego Konkursu na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk mineralogicznych (mineralogia, geochemia, petrologia, mineralogia i geochemia stosowana i środowiskowa). Do nagrody mogą być zgłaszane prace obronione w Polsce, po zakończeniu przewodu doktorskiego, nie później niż dwa lata po obronie. Prace do konkursu może zgłosić promotor lub doktorant. Prace doktorskie powinny być przesłane w wersji elektronicznej, wraz z dwoma recenzjami sporządzonymi na rzecz przewodu doktorskiego, do dnia 10 listopada b.r. na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego al. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow Zarząd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego powołuje Przewodniczącego Komisji Konkursowej, który po zapoznaniu się z tematyką złożonych prac przedstawia MANAGEMENT BOARDowi do zatwierdzenia czterech członków Komisji. Head Komisji na dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (nie później jednak niż przed 1 grudnia danego roku) informuje MANAGEMENT BOARD o wynikach prac Komisji. MANAGEMENT BOARD Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego informuje laureata o przyznaniu nagrody i ustala termin jej wręczenia. Informacja o autorze nagrodzonej pracy i jej promotorze przekazana zostanie Dziekanowi Wydziału / Dyrektorowi Instytutu, w którym praca była zrealizowana, jak również zostanie opublikowana w czasopismach Mineralogia i Elements.

Conditions for Medal of Józef Morozewicz

Medal Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego przyznawany jest za szczególne zasługi poniesione na rzecz rozwoju nauk mineralogicznych. Medalowi patronuje Józef Morozewicz (1865-1941), wybitny polski petrograf i mineralog, organizator instytucji naukowych , nauczyciel akademicki. We would like to inform that medal is awarded in the following cases: 1. Medal może być przyznany osobie o znaczącym dorobku naukowym lub organizacyjnym mającym istotne znaczenie dla rozwoju nauk mineralogicznych. 2. Medal może być przyznany nie częściej niż raz w roku obywatelowi polskiemu lub obcokrajowcowi. 3. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje członkom Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego do końca września danego roku. W 2020 roku termin zgłaszania kandydatur upływa 30 April. 4. Zgłaszający powinien przedstawić swój wniosek w formie pisemnej Prezesowi PTMin dołączając np. spis publikacji, opis odkrycia, rodzaj i znaczenie prac organizacyjnych. 5. Wnioski rozpatruje Kapituła, w skład której wchodzą: Prezes i byli Prezesi Towarzystwa. 6. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie trzech miesięcy od terminu zgłoszenia, a wnioskodawca poinformowany o decyzji. 7. Medal może być wręczony podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, podczas innego wydarzenia, w którym bierze udział znaczna ilość członków Towarzystwa (np. Zjazd PTMin) lub ważnej konferencji międzynarodowej

Contest for the best doctoral thesis in mineralogy (mineralogy, petrology, geochemistry, appplied and environmental mineralogy and geochemistry)

We would like to inform that Mineralogical Society of Poland announces next edition of dorocznego Konkursu na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk mineralogicznych (mineralogia, geochemia, petrologia, mineralogia i geochemia stosowana i środowiskowa). Do nagrody mogą być zgłaszane prace obronione w Polsce, po zakończeniu przewodu doktorskiego, nie później niż dwa lata po obronie. Prace do konkursu może zgłosić promotor lub doktorant. Prace doktorskie powinny być przesłane w wersji elektronicznej, wraz z dwoma recenzjami sporządzonymi na rzecz przewodu doktorskiego, do dnia 10 listopada b.r. na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego al. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow Zarząd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego powołuje Przewodniczącego Komisji Konkursowej, który po zapoznaniu się z tematyką złożonych prac przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia czterech członków Komisji. Przewodniczący Komisji na dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (nie później jednak niż przed 1 grudnia danego roku) informuje Zarząd o wynikach prac Komisji. Zarząd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego informuje laureata o przyznaniu nagrody i ustala termin jej wręczenia. Informacja o autorze nagrodzonej pracy i jej promotorze przekazana zostanie Dziekanowi Wydziału / Dyrektorowi Instytutu, w którym praca była zrealizowana, jak również zostanie opublikowana w czasopismach Mineralogia i Elements.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1EnmSVFqEbHwb5jbOQYGgE72enwqaSfsM/view?usp=sharing

Contest for the best master thesis in mineralogy, petrology and geochemistry

We would like to inform that Mineralogical Society of Poland announces XVIII edycję dorocznego Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny mineralogii, petrologii i geochemii. Prawo zgłoszenia przysługuje Kierownikom jednostek, w których wykonywana była praca, Promotorom lub Magistrantom. zgłoszenie (o ile zgłaszającym nie jest Promotor) powinno zawierać informację, że Promotor wyraża zgodę na zgłoszenie pracy na konkurs oraz dwie recenzje (przedstawione do obrony pracy). Zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem pracy prosimy nadsyłać do dnia 10 listopada br. na adres: Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego al. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow Prosimy także o przesłanie w terminie do 10 listopada br. cyfrowej wersji abstraktu pracy na adres: ptmin@ptmin.pl Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Walnego Zgromadzenia członków PTMin w Krakowie w grudniu br. Zwycięzca Konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową, a skrócona wersja nagrodzonej pracy (po recenzjach wydawniczych i przygotowaniu redakcyjnym) może być opublikowana w czasopiśmie Mineralogia. Promotor nagrodzonej pracy magisterskiej otrzyma dyplom. Informacja o autorze nagrodzonej pracy i jej promotorze przekazana zostanie Dziekanowi Wydziału, na którym praca została zrealizowana, jak również zostanie opublikowana w czasopismach Mineralogia i Elements. Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1vloljtIx5o95c4PnPKFPM86a_tBan02Y/view?usp=sharing

2018 Laureates of master and doctoral thesis contests

Laureates of the best master and doctoral thesis contests in 2018:

Mgr Anna Grabarczyk, University of Warsaw “Geneza jotunitów oraz skał towarzyszących z wierceń Bilwinowo IG-1 (masyw suwalski) oraz Sejny IG-1, IG-2 (intruzja Sejn) w NE Polsce” Promotor: dr hab. Bogusław Bagiński, prof. nadzw. UW prof. dr hab. Janina Wiszniewska Mgr Bartosz Pieterek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu “Layer boundaries attract sulfides throughout the igneous layering of the Lower oceanic crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge” Promotor: dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz, prof. nadzw. UAM Dr inż. Karolina Kośmińska, AGH University of Science and Technology w Krakowie “Meso-neoproterozoic evolution of the Caledonian basement of SW Svalbard” Promotor: dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw. AGH

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską 2017

Laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny nauk mineralogicznych w roku 2017 zostali: Mgr Katarzyna Liszewska, University of Warsaw “Compositional diversity in the Green Tuff ignimbrite, Pantelleria (Italy), as revealed in glass and selected mineral analyses” Promotor: dr hab. Bogusław Bagiński, prof. nadzw. UW Dr Justyna Smolarek, University of Silesia “Charakterystyka geochemiczna ordowicko – sylurskich zdarzeń globalnych” Promotor: dr hab. Leszek Marynowski, prof. nadzw. UŚ


Upcomming contests

Information about upcomming contests will be given in CONTESTS or click below to know more.

Archive of contests

To read more about previous editions of contests and laureates please click (update in progress)