PL

AKTUALNOŚCI

Z wielką przykrością informujemy o śmierci Prof. dra hab. Wojciecha Narębskiego emerytowanego profesora muzeum Ziemi PAN w Krakowie, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Zmarły był wybitnym uczonym w dziedzinie geochemii i petrografii.

27 stycznia 2023 roku zmarł nasz ukochany Profesor Wojciech Narębski. Profesor Narębski urodził się w 1925 roku we Włocławku. Jeszcze w latach dwudziestych Jego Rodzina przeniosła się do Wilna i tu Profesor spędził dzieciństwo. Kiedy wybuchła II wojna światowa zaangażował się w działalność konspiracyjną w Związku Wolnych Polaków. W 1941 roku został aresztowany prze NKWD i osadzony w więzieniu w Łukiszkach, a następnie w więzieniu Gorki. Jak sam wspominał to właśnie w więzieniu nauczył się wielu rosyjskich żartów, którymi bawił nas podczas spotkań towarzyskich w Zakładzie Mineralogii UJ. Na mocy traktatu Sikorski-Majski został zwolniony i trafił do Buzułuku, gdzie pod dowództwem Generała Andersa formowała się Armia Polska na Wschodzie. Jak sam wspominał, „po pobycie w radzieckim sanatorium” był w tak złym stanie zdrowia, że został przydzielony do 2 Kompanii Transportowej (przemianowanej później na 22 Kompanie Zaopatrzenia Artylerii) gdzie służył miedzy innymi wraz ze słynnym kapralem - niedźwiedziem „Dużym Wojtkiem”. W szeregach 22 Kompanii Profesor przebył cały szlak bojowy Drugiego Korpusu uczestnicząc między innymi w bitwie o Monte Cassino i w wyzwoleniu Ankony. W drugim Korpusie kontynuował także edukację szkolną i tu zdał maturę. Po wojnie podjął studia chemiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu mineralogii napisał pod opieką Marii Kołaczkowskiej. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę mineralogii w Krakowie w ramach studiów doktoranckich w Zakładzie Mineralogii na Uniwersytecie Jagiellońskim, przemianowanym na Zakład Geochemii w Katedrze Mineralogii i Petrografii Akademii Górniczo Hutniczej. Pracę doktorską pt.: „Mineralogia i geochemiczne warunki genezy syderytów fliszu karpackiego” napisał pod opieką Profesora Antoniego Gawła. W 1956 roku podjął prace w Muzeum Ziemi Pan, a w 1965 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił rozprawę habilitacyjną pt.: „Petrochemia law puklistych Gór Kaczawskich i niektóre ogólne problemy petrogenezy ofiolitów”. W 1973 roku otrzymał tytuł profesora, a w 1986 profesora zwyczajnego Nauk o Ziemi. Profesor Narębski przez całe swoje życie zawodowe związany był z Zakładem Mineralogii UJ. Tu w budynku ING UJ na ul. Oleandry mieścił się Jego gabinet. Profesor Wojciech Narębski był niezwykle zaangażowany w kształcenie młodzieży i rozwój całego polskiego środowiska mineralogicznego, zawsze życzliwie dzieląc się swoja wiedzą i doświadczeniem w zakresie mineralogii, geochemii i petrologii. Profesor obdarzony był niezwykłą pogodą ducha, z której wszyscy korzystaliśmy przy każdej sposobności. Będzie nam Pana, Panie Profesorze bardzo brakowało.

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MINERALOGICZNEGO w sprawie zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę

Jako Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nieuzasadnionej i brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. Z przerażeniem śledzimy ostatnie wydarzenia, które mają miejsce tuż za naszą wschodnią granicą i trudno nam przyglądać się temu w milczeniu. Przekazujemy pełne poparcie dla wszelkich działań mających na celu pomoc dla osób potrzebujących i wysiłków zmierzających do zakończenia wojny. Jesteśmy przekonani, że w tym momencie zawieszenie współpracy z rosyjskimi ośrodkami naukowymi powinno stanowić swego rodzaju sankcje skierowane przeciwko reżimowi Federacji Rosyjskiej do czasu zakończenia wojny. Dlatego opowiadamy się za usunięciem badaczy reprezentujących rosyjskie ośrodki naukowe z zespołów redakcyjnych czasopism i wstrzymaniem publikacji ich artykułów. Rozumiemy, że decyzje dotyczące działalności naukowej nie powinny być uwarunkowane poglądami politycznymi, ale obecnie mamy do czynienia z wojną, która pochłania ofiary w ludziach a nie z różnicami światopoglądowymi. Jednocześnie zauważając sprzeciw części środowiska naukowego w Rosji uważamy, że zawieszenie współpracy nie powinno dotyczyć kontaktów indywidualnych z osobami, które sprzeciwiają się zbrojnej agresji na Ukrainę. Wszystkich obywateli Ukrainy, w szczególności badaczy związanych z naukami mineralogicznymi zapewniamy o naszej gotowości do niesienia pomocy w tym trudnym dla nich czasie.

Jakub Kierczak
Tomasz Bajda
Bogusław Bagiński
Anna Potysz
Grzegorz Rzepa
Krzysztof Szopa
Anna Pietranik
Marek Szczerba
Michał Skiba

XXVII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

20–23 października 2022 r., Rudy koło Rybnika

www KONFERENCJI

Doktorant/stypendysta

PhD position at AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland

WIĘCEJ

Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne

najnowszy podręcznik autorstwa profesora Piotra Wyszomirskiego, honorowego członka PTMin WIĘCEJ

BIULETYN

Mineralogia, petrologia i geochemia w Polsce

GRUDZIEŃ 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu

WRZESIEŃ 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu

O Nas

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Zgodnie ze Statutem "Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa". Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Kraków. Z biegiem czasu powołano oddziały Towarzystwa w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Kielcach. Prezesami Towarzystwa byli kolejno: profesorowie Andrzej Bolewski (1969 - 1980), Witold Żabiński (1980 - 1994), Marian Banaś (1994 - 1998), Janusz Janeczek (1998 - 2002), Piotr Wyszomirski (2002 - 2004), Marek Michalik (2004-2008), Ryszard Kryza (2008-2012), Leszek Marynowski (2013-2016), Tomasz Bajda (2016-2020). Obecnie funkcję Prezesa pełni dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr (od 2020).

Od 1973 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (International Mineralogical Association - IMA), a od 1999 roku - członkiem Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union - EMU). W IMA oraz w niektórych jej Komisjach reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli.

Począwszy od roku 1970 Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (”Mineralogia” od 2008 roku). W latach 1970-2004 jego redaktorem był Witold Żabiński, od 2004 do 2008 Andrzej Skowroński. Obecnie "Mineralogia" redagowana jest przez Marka Michalika. Ponadto PTMin publikuje od roku 1991 wydawnictwo seryjne "Mineralogia – Special Papers" (do 2008 roku pod nazwą "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne"). W latach 1991-2004 było ono redagowane przez Piotra Wyszomirskiego, następnie w roku 2004 przez Jacka Puziewicza, w latach 2004-2008 przez Andrzeja Skowrońskiego, a obecnie przez Marka Michalika. Czasopismo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" zawiera streszczenia referatów prezentowanych na krajowych konferencjach naukowych.

Na koniec 2020 roku Towarzystwo liczyło ponad 170 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 32 członków honorowych.