Statut Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego


Zapoznaj się z treścią statutu


I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwą "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne".
§ 2. działalność towarzystwa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Siedzibą zarządu głównego jest m. Kraków.
§ 4. Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na zasadach obowiązujących przepisów prawnych.
§ 5. Towarzystwo ma osobowość prawną.
§ 6. Towarzystwo ma własną pieczęć podłużną z napisem "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne" i adresem.
§ 7. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogłu członków.

II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8. Celem towarzystwa jest:
a) popieranie rozwoju nauk mineralogicznych,
b) krzewienie ich pośród społeczeństwa.
§ 9. Dla osiągnięcia celów wskazanych w § 8 towarzystwo:
a) urządza posiedzenia naukowe,
b) organizuje publiczne odczyty, wykłady i kursy szkoleniowe,
c) organizuje zjazdy mineralogów,
d) bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez inne towarzystwa zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a zmierzające do rozwoju nauk mineralogicznych,
e) wydaje własne czasopisma naukowe oraz inne publikacje,
f) zakłada biblioteki i zbiory,
g) przyznaje nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie nauk mineralogicznych i ich zastosowań wg zasad określonych w odrębnych regulaminach,
h) udziela informacji fachowych z zakresu nauk mineralogicznych władzom państwowym zgodnie z zasadami określonymi przez ZARZĄD główny towarzystwa oraz wszelkim zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym.
i) prowadzi inne działania pożyteczne dla realizacji celów określonych w § 8.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10. CZŁONKOWIE towarzystwa dzielą sią na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11. Członkiem zwyczajnym towarzystwa może zostać każda osoba o nieposzlakowanej opinii pracująca naukowo lub zawodowo w dziedzinie mineralogii lub też interesująca się postępami nauk mineralogicznych. O przyjęciu do towarzystwa członka zwyczajnego decyduje zarząd główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członków zwyczajnych. Od negatywnej uchwały zarządu przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do walnego zgromadzenia.
§ 12. Członkom zwyczajnym przysługują prawa członkowskie z chwilą wpłacenia składki.
§ 13. Członkiem wspierającym towarzystwo może zostać za zgodą zarządu każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje trwałą pomoc finansową dla towarzystwa w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie.
§ 14. Na członków honorowych towarzystwa mogą być powoływani zarówno obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemcy, którzy wnieśli wybitny wkład w dziedzinie nauki mineralogicznych i pokrewnych oraz wyświadczyli szczególne zasługi towarzystwu. Wniosek o przyznanie godności członka honorowego, po podpisaniu przynajmniej przez 25 członków zwyczajnych, winien być wręczony zarządowi głównemu na 3 miesiące przed terminem walnego zgromadzenia. Członkowie towarzystwa są informowani o tych propozycjach w sposób ustalony przez zarząd główny. Powoływanie członków honorowych odbywa się bez dyskusji na walnym zgromadzeniu drogą głosowania tajnego.
§ 15.Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
a) opłacenie składki rocznej w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie,
b) czynny uczestnictwo w pracach towarzystwa w zakresie wyszczególnionym w § 8 i 9.
§ 16. Członkom honorowym oraz członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, jednakże nie ciążą na nich żadne obowiązki; ich nazwiska figurują na liście członków towarzystwa.
§ 17. Wszystkim członkom towarzystwa przysługuje prawo:
a) czynnego uczestnictwa w jego posiedzeniach naukowych,
b) korzystania z odczytów, zbiorów, bibliotek i pracowni,
c) otrzymywania sprawozda§ z posiedzeń i czynności zarządu,
d) otrzymywania czasopism oraz innych wydawnictw towarzystwa na warunkach określonych przez zarząd.
§ 18. Udział w walnym zgromadzeniu, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do zarządu głównego oraz zarządów oddziałów lokalnych, a także prawo przedstawiania wniosków zarządowi i walnemu zgromadzeniu przysługuje tylko członkom zwyczajnym i honorowym towarzystwa.
§ 19. Wszystkie spory wynikłe między członkami na tle stosunków towarzystwa rozstrzyga bezapelacyjnie sąd polubowny, wybrany przez strony spośród członków zarządu.
§ 20. Utrata członkostwa następuje w trybie uchwały zarządu głównego z powodu:
a) zalegania w opłacie składek; zarząd może skreślić członków zalegających dłużej niż rok; pragnący ponownie wstąpić do towarzystwa powinni zawiadomić o tym piśmiennie zarząd, uiszczając równocześnie zaległe składki;
b) działania na szkodę towarzystwa;
c) dopuszczania się czynów hańbiących.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 21. Członkowie władz towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 22. władzami towarzystwa są:
a) walne zgromadzenie,
b) zjazd delegatów zarządów lokalnych,
c) zarząd główny,
d) komisja kontrolująca,
e) ZARZĄDy oddziałów lokalnych.
§ 23. Walne zgromadzenia członków bywają zwyczajne i nadzwyczajne; tak jedne, jak i drugie zwołuje zarząd główny. Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się raz na rok w terminie ustalonym przez regulamin, nadzwyczajne może zarząd zwołać w każdej chwili. Nadto jest obowiązany zwołać w ciągu 4 tygodni nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeśli tego zażąda przynajmniej 25 członków zwyczajnych lub komisja kontrolująca. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia zarząd zawiadamia członków przynajmniej 2 tygodnie wcześniej.
§ 24. Do zadań walnego zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu głównego i komisji kontrolującej z czynności towarzystwa za rok ubiegły oraz budżetu dochodów i wydatków na rok bieżący,
b) uchwały w przedmiocie nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości towarzystwa,
c) uchwalenie wniosków wniesionych przez zarząd główny,
d) wybór prezesa, wiceprezesów oraz pozostałych członków zarządu głównego,
e) wybór członków komisji kontrolującej,
f) mianowanie członków honorowych,
g) uchwalanie zmian w statucie towarzystwa,
h) decydowanie w sprawie rozwiązania towarzystwa oraz rozporządzanie jego majątkiem.
§ 25. Walne zgromadzenie może powziąć uchwały obowiązujące tylko w sprawach postawionych na porządku obrad. Wnioski przedłużone zarządowi przynajmniej przez 10 członków zwyczajnych, a podane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, zarząd powinien umieścić na porządku dziennym walnego zgromadzenia. Porządek obrad może być uzupełniony podczas walnego zgromadzenia zwykłą większością głosów na wniosek każdego z obecnych członków towarzystwa.
§ 26. Walne zgromadzenie władne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/5 części wszystkich członków zwyczajnych zamieszkałych w obrębie działalności oddziałów, w których odbywa się walne zgromadzenie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących zmian statutu i rozwiązania się towarzystwa. W tych przypadkach niezbędna jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 części wszystkich członków zwyczajnych zamieszkałych w obrębie działalności oddziału, w którym odbywa się walne zgromadzenie. Na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym przewodniczy osoba wybrana na wniosek zarządu głównego przez obecnych członków. Funkcję przewodniczącego zgromadzenia sprawozdawczego może pełnić prezes zarządu głównego. Treść uchwał walnego zgromadzenia protokołuje osoba powołana przez przewodniczącego zgromadzenia, a zgodność tego protokołu uwierzytelnia swym podpisem przewodniczący zgromadzenia i sekretarz.
§ 27. Zarząd główny zwołuje przynajmniej raz do roku przed zwyczajnym zebraniem zjazd delegatów zarządów oddziałów lokalnych, których wybiera się na zasadach określonych przez specjalny regulamin, a to w celu omówienia wspólnie z zarządem głównym ogólnych spraw towarzystwa, rozpatrzenia wniosków oddziałów lokalnych, ułożenia listy kandydatów proponowanych na członków zarządu głównego, przygotowania projektów rezolucji na walne zgromadzenie. Oddziały wysyłają na walne zgromadzenie delegatów w stosunku 1 do 20 członków oddziału.
§ 28. Sprawami towarzystwa kieruje zarząd główny wybierany na dwa lata spośród członków zwyczajnych i składający się z 11 członków, w tej liczbie przynajmniej 5 miejscowych. W skład zarządu wchodzi jeden prezes, dwaj wiceprezesi, dwaj sekretarze, jeden skarbnik, jeden bibliotekarz oraz czterech członków bez określonych funkcji. Nadto przysługuje prawo brania udziału w pracach zarządu głównego z głosem decydującym byłym prezesom towarzystwa, aktualnym przewodniczącym oddziałów lokalnych, przewodniczącym poszczególnych sekcji towarzystwa oraz redaktorom czasopism będących organami towarzystwa po jednym od każdego czasopisma.
§ 29. Prezes zarządu głównego może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. W przypadku wyboru prezesa spoza siedziby zarządu głównego, tj. spoza Krakowa, jeden z sekretarzy powinien być również wybrany z oddziału reprezentowanego przez prezesa. W tym przypadku jeden z wiceprezesów i drugi z sekretarzy są wybierani spośród członków towarzystwa reprezentujących ośrodek krakowski. Wiceprezes ten sprawuje równocześnie funkcję zarządzającego ośrodkiem krakowskim.
§ 30. Posiedzenia zarządu głównego zwołuje i prowadzi prezes lub w jego zastępstwie jeden z wice-prezesów. Zawiadomienia zwołujące posiedzenia zarządu i podające przedmiot ich obrad powinny być doręczone członkom co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem. Na pisemne żądanie przynajmniej 4 członków zarządu prezes powinien zwołać posiedzenie zarządu najdalej w ciągu 14 dni. Posiedzenia zarządu są prawomocne, gdy uczestniczy w nich przynajmniej 5 członków. Decyzje zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Wyciągi z protokołów z posiedzeń mogą być podawane przez zarząd główny do wiadomo­ści ogółu członków towarzystwa.
§ 31. Zarząd główny załatwia sprawy bieżące towarzystwa, w szczególności zaś do jego zadań należy:
a) prowadzenie listy członków;
b) przyjmowanie według regulaminu uchwalonego przez walne zgromadzenie nowych członków oraz wykreślanie zalegających w opłacie składek;
c) zatwierdzenie regulaminów sekcji towarzystwa.
§ 32. Prezes zarządu głównego lub zastępujący go wiceprezes reprezentuje towarzystwo na zewnątrz i podpisuje korespondencję wraz z jednym z sekretarzy.
§ 33. Wszelkimi funduszami towarzystwa dysponują prezes lub zastępujący go wiceprezes za wspólnym podpisem z głównym księgowym towarzystwa lub osobą zastępującą go.
§ 34. Wszelkie umowy i kontrakty, nie wyłączając hipotecznych, jak również pełnomocnictwa tudzież asygnacje na wydatki podpisuje prezes lub zastępujący go wiceprezes i jeden z sekretarzy. Czeki na rachunek bieżący podpisują 2 osoby upoważnione przez zarząd główny. Do odbierania z poczty pieniędzy, posyłek i wszelkiego rodzaju korespondencji dostateczny jest podpis jednego z sekretarzy z odciskiem pieczęci towarzystwa.
§ 35. Komisję kontrolującą złożoną z 3 członków towarzystwa wybiera walne zgromadzenie na przeciąg 2 lat. Obowiązkiem tej komisji jest:
a) badanie działalności statutowo-organizacyjnej i finansowo-gospodarczej towarzystwa,
b) sprawdzenie przynajmniej raz na rok ksiąg i rachunków towarzystwa; obrotów i stanu kasy oraz inwentarzy biblioteki towarzystwa,
c) sprawdzenie zamknięć rachunkowych oraz przedstawia nie walnemu zgromadzeniu sprawozdań i wniosków.
§ 36. Zadaniem oddziałów lokalnych towarzystwa jest objęcie zadań i celów towarzystwa w pewnym terytorialnie ograniczonym okręgu. Stanowią one nieodłączne części towarzystwa i mogą powstać za zgodą zarządu głównego na piśmienne żądanie przynajmniej 10 członków zwyczajnych zamieszkałych w danej miejscowości.
§ 37. Z chwilą powstania oddziału lokalnego jego członkami stają się wszyscy członkowie towarzystwa zamieszkali w danym okręgu terytorialnym.
§ 38. Oddziały lokalne uchwalają dla siebie w granicach zakreślonych statutem towarzystwa regulaminy czynności wewnętrznych każdorazowo zatwierdzane przez zarząd główny towarzystwa. Działalność oddziałów podlega kontroli zarządu głównego.
§ 39. Liczba członków zarządu oddziałów terenowych nie jest większa od liczby członków zarządu głównego.
§ 40. Członkowie towarzystwa mogą, za zgodą zarządu głównego, łączyć się w sekcje w celu prowadzenia działów prac objętych programem działalności towarzystwa. Regulamin sekcji zatwierdza zarząd.
§ 41. Wszystkie wpływy towarzystwa kierowane są do zarządu głównego. Wydatki oddziałów lokalnych i sekcji finansowane są przez zarząd główny.

V. FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 42. Fundusze towarzystwa tworzą się:
a) ze składek członków,
b) z dochodów z własnych przedsięwzięć,
c) z dobrowolnych ofiar, subsydiów i dotacji,
d) z darowizn i zapisów,
e) z dochodów z własnego majątku.
§ 43. Zarząd towarzystwa prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zwyczajami.
§ 44. Wszelkie postanowienia władz towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

VI. ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 45. W razie rozwiązania towarzystwa majątek przechodzi na rzecz Polskiej Akademii Nauk.
§ 46. UchwaŁa walnego zgromadzenia w sprawie rozwiĄzania wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.